تبلچر جیپسی کینگس که محسن یگانه هم خوندش خداحافظ از اینجا که پر از ...

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_______________________2______2________4______4_______5_____5_______________5____________

________3___________________________________________________________________________2____

_________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________0____0___________2_____2_________4____4_______4_______5______4______2______0____

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________4______2_______________________________2______5______4______2_____0_________

______3____________________5_______3____4____5______________________________________3____

_________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________4________________2_________________

___________________________________________2_____________________________________5_______

_________________________________________________________________________________________

/ 0 نظر / 7 بازدید